Pro studenty

Doktorský studijní program 

Molekulární a buněčná biologie a genetika

Všechny důležité informace o doktorském studijním programu "Molekulární a buněčná biologie a genetika" včetně studijních plánů a příjímacího řízení naleznete ZDE

Informace k ukončení studia

Zpracování disertační práce

Student si pro zpracování disertační práce zvolí jednu z následujících dvou forem a svoji volbu explicitně uvede v přihlášce k obhajobě:

A) Plnotextová disertační práce

- představuje ucelené zpracování zadaného tématu disertační práce

- povinně obsahuje části Úvod, Přehled problematiky, Cíle práce, Materiál a metody, Výsledky, Diskuse, Závěr, Literatura (kapitoly Výsledky a Diskuse nelze slučovat)

- publikace studenta nejsou součástí disertační práce, ale je třeba do ní vložit jejich seznam (viz Opatření děkana 2019/8)

- všechna prezentovaná experimentální data musí být součástí kapitoly Výsledky

- publikace vztahující se k disertační práci se předkládají komisi jako samostatné materiály a student je odevzdá na oddělení VaV spolu s disertační prací

- předpokládaný celkový rozsah této formy disertační práce je minimálně 80 stran textu (bez seznamu použité literatury) standardního formátování: Times New Roman 12b. nebo ekvivalent, řádkování 1,5

 

B) Komentovaný soubor publikací

- představuje ucelený soubor nejméně 3 původních vědeckých článků, na nichž se student autorsky podílel a jejichž obsah pokrývá zadané téma disertační práce; součástí souboru mohou být i přehledové práce (reviews), tyto články se však nezapočítávají do minimálního limitu 3 článků

- povinně obsahuje části Úvod, Přehled problematiky, Cíle práce, Výsledky a diskuse, Závěr, Literatura (výsledky a diskuse jsou povinně sdruženy do jedné kapitoly, jejímž smyslem je prezentovat dosažené výsledky v kontextu již publikovaných poznatků – reference na konkrétní publikaci se vkládají i k vlastním výsledkům)

- část Materiál a metody se nezařazuje vzhledem k tomu, že dostatečné informace by měly být obsaženy v komentovaných publikacích

- do komentovaného souboru publikací mohou být zařazeny pouze již zveřejněné články nebo rukopisy již odeslané k recenznímu řízení (dosud neodeslané rukopisy zařadit nelze), v případě zařazení odeslaných rukopisů je nutno doložit potvrzení o jejich přijetí k recenznímu řízení na oddělení VaV

- pro každou z komentovaných publikací student uvede svůj procentuální autorský podíl na publikaci a dále samostatně (mimo disertační práci) doloží evidenční list potvrzený školitelem a korespondenčním autorem, kde jsou explicitně uvedeny procentuální autorské podíly všech spoluautorů. Evidenční list student odevzdá společně s disertační prací na oddělení VaV

- přehled publikační aktivity student doloží seznamem vlastních publikací a konferenčních prezentací

- předpokládaný rozsah této formy disertační práce je 30-40 stran textu (bez seznamu použité literatury a bez přiložených článků) standardního formátování: Times New Roman 12b. nebo ekvivalent, řádkování 1,5

 

Minimální podmínkou nutnou k předložení disertační práce k obhajobě je, aby část jejích výsledků byla publikována (nebo přijata k publikaci) v mezinárodním recenzovaném odborném časopise s impaktovým faktorem, který je nad mediánem oboru a u kterého je student prvním autorem. Alternativní variantou jsou nejméně dva články (alespoň jeden prvoautorský) v časopisech s IF 1 nebo vyšším bez ohledu na medián časopisu. Jsou-li články a rukopisy obsažené v disertační práci nebo předkládané k obhajobě psány se spoluautory, musí doktorand v disertační práci jasně vymezit svůj věcný podíl na každém z nich. Podmínku publikace v mezinárodním recenzovaném časopise nelze nahradit jinou formou odborného sdělení (příspěvky na kongresech, abstrakta, apod).

Máte dotaz? Zeptejte se přímo garanta programu:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info