Studijní programy

Bez popisku

Studijní programy a specializace

bakalářském studiu mohou studenti studovat ve dvou studijních programech: Lékařská genetika a molekulární diagnostika a Experimentální a molekulární biologie, v němž oddělení realizuje výuku tří specializací – Molekulární biologie a genetika, Biologie člověka, Buněčná biologie.

magisterském studiu pak studenti mohou pokračovat v samostatných navazujících studijních programech Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Lékařská genetika a molekulární diagnostika, Molekulární biologie a genetika, Biologie člověka a Buněčná biologie.

Proč studovat u nás?

Prohlédněte si informační leták a podrobné informace o jednotlivých studijních programech.

Bakalářské studium

Lékařská genetika a molekulární diagnostika

Lékařská genetika a molekulární diagnostika

Od roku 2012 je možné studovat na Přírodovědecké fakultě nově akreditovaný bakalářský a přímo navazující magisterský program Lékařská genetika a molekulární diagnostika. Jedná se o profesně orientovaný mezioborový program, který je vyučován na Přírodovědecké a Lékařské fakultě MU a který je zaměřen na přípravu kvalifikovaných nelékařských pracovníků určených k výkonu zdravotnického povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách.

Tento program je koncipován tak, aby uspokojil vzrůstající poptávku celé řady zdravotnických pracovišť (zejména genetických, cytogenetických, molekulárně biologických či mikrobiologických laboratoří) po odbornících, kteří by ovládali moderní metody lékařské genetiky, genomiky a molekulární biologie a zároveň měli praktické dovednosti jejich bezprostředního použití ve zdravotnictví. Studium tohoto programu poskytuje nejen kvalitní teoretické znalosti z oblasti medicínských věd, lékařské genetiky a molekulární biologie, ale zároveň i praktické dovednosti, aby absolventi mohli provádět základní i vysoce specializovaná genetická a molekulárně biologická vyšetření a výzkumy ve zdravotnických laboratorních a zařízeních zabývajících se touto problematikou.

Studijní plán uvedeného bakalářského a navazujícího magisterského programu je sestaven tak, aby absolventi získali po ukončení magisterského studia kvalifikaci k výkonu nelékařského zdravotnického povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách (Mgr.) dle zákona č. 96/2004 Sb., § 26. Za tímto účelem je navazující magisterský program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika akreditován u Ministerstva zdravotnictví ČR.

Komentované informační materiály ze Dnů otevřených dveří on-line naleznete ZD (samotná prezentace ZDE).

Další informace ZDE.

Více o studijním programu

Experimentální a molekulární biologie

Experimentální a molekulární biologie

Zajímá vás podstata života? Baví vás objevovat dosud nepoznané biologické zákonitosti? Láká vás experimentální práce v laboratoři s mikroby, rostlinami, živočichy nebo s lidskými buňkami? Nabízíme Vám jedinečný bakalářský studijní program. Získáte v něm solidní základy ze všech důležitých biologických disciplín a s využitím molekulární biologie a dalších experimentálních přístupů se naučíte zkoumat různé formy živých organismů.

OGMB v tomto programu zabezpečuje 3 specializace. Tu pro vás nejvíce zajímavou si vybíráte při podání přihlášky, v níž můžete vyznačit až 3 preferované specializace. Od počátku studia tedy máte jistotu, že se budete moci věnovat tomu, co vás v biologii skutečně zajímá.

Specializace programu

Více o studijním programu

Magisterské studium

Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika (garant doc. Kuglík)

Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika

Studijní program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Lékařská genetika a molekulární diagnostika je profesně orientovaný magisterský program zaměřený na přípravu vysokoškolsky vzdělaných nelékařských zdravotnických pracovníků určených pro práci ve zdravotnických laboratořích

Magisterské studium přímo navazuje na bakalářský program Lékařská genetika a molekulární diagnostika vyučovaný na Přírodovědecké fakultě MU a zahrnuje specializované přednášky, praktická cvičení a odbornou praxi se zaměřením na aplikace genetických, genomických a molekulárně biologických metod používaných v klinických laboratořích.

Další informace ZDE.  

Více o studijním programu

Biologie člověka (garant doc. Drozdová)

Biologie člověka

Studijní program Biologie člověka je experimentální studijní směr, jehož cílem je vyškolit specialisty vzdělané v  genetice a molekulární biologii stejně jako v klasické biologické antropologii. Absolventi zvládnou propojit poznatky získané nejnovějšími laboratorními metodami na molekulární úrovni spolu s poznatky získanými klasickou antropologickou cestou. Budou tak schopni studovat lidský organismus komplexním způsobem již od molekulární úrovně. Právě výuka aplikace a modifikace metod molekulární biologie a genetiky na antropologický materiál (ať již na populace vymřelé nebo recentní) je důležitou vlastností, která studijní program Biologie člověka charakterizuje.

Více o studijním programu

Buněčná biologie (garant prof. Veselská)

Buněčná biologie

Studium zahrnuje jednobuněčné eukaryontní mikroorganismy, rostlinné buňky i buňky hub - důraz však bude kladen zejména na buňky živočišné a buňky lidské včetně nádorových, neboť tyto buněčné typy představují hlavní biologické modely moderní buněčné biologie.

Více o studijním programu

Molekulární biologie a genetika (garant prof. Pantůček)

Molekulární biologie a genetika

Program poskytuje ucelené vysokoškolské vzdělání v oblasti molekulární biologie a genetiky a zdůrazňuje význam a možnosti využití molekulárně biologických přístupů pro současnou biologii a medicínu. Absolvent oboru získává především vědomosti o struktuře a funkci genomu na všech základních úrovních živých soustav (tj. virový genom, genom bakterií, genom archeí, genom protozoí, genom hub, kvasinek, chromist, genom vyšších rostlin, živočichů, savců a podrobněji genom člověka).

Absolvent si osvojuje znalosti a dovednosti v (1) základních biologických disciplinách (obecná biologie, genetika, molekulární biologie, antropologie, mikrobiologie, imunologie, biostatistika, fyziologie organismů), (2) biochemii a chemii (obecná biochemie, enzymologie, biochemické metody, anorganická, organická, analytická a fyzikální chemie). Profilujícími předměty jsou molekulární biologie prokaryot, eukaryot a virů, genové inženýrství, lékařská genetika , genetika živočichů, genetika rostlin, genetika populací, vývojová genetika, genomika, proteomika a bioinformatika, farmakogenomika a genetika kvantitativních znaků. Kromě teoretických principů daného oboru jsou studenti rovněž podrobně seznámeni s praktickým prováděním základních a pokročilých metod využívaných v jednotlivých disciplinách. Absolventi tohoto směru se uplatní především v základním a aplikovaném výzkumu zaměřeném na analýzu genomů, v bioinformatice (včetně aspektů evolučních), v oblasti molekulární medicíny (nádorová onemocnění, familiální choroby, genové terapie, v oblasti genového inženýrství mikroroganismů, rostlin a živočichů, ve vývoji nových biotechnologií, ve farmakogenomice a při analýze proteomů jednotlivých skupin organismů, včetně člověka.

Absolventi oboru nacházejí uplatňují v základním a aplikovaném výzkumu především v oblastech zdravotnictví, zemědělství, veterinární medicíny a potravinářství.

Další informace ZDE. 

Více o studijním programu

Doktorské studium

Molekulární a buněčná biologie a genetika (garant prof. Šmarda)

Molekulární a buněčná biologie a genetika

Program vzniká spojením dvou dříve samostatných oborů Molekulární a buněčná biologie a Obecná a molekulární genetika. Ke sloučení přistupujeme především proto, že zmíněné obory se díky moderním holistickým přístupům k sobě stále více přibližují, navzájem se doplňují a hranice mezi nimi postupně mizí. Spojení obou oborů pak znamená jejich vzájemné obohacení a tuto skutečnost se snažíme reflektovat při koncipování nového programu. Jeho cílem je poskytovat kvalitní vědeckou výchovu v oblasti molekulární, buněčné biologie a genetiky tak, aby jeho absolventi byli připraveni provádět samostatný výzkum podstaty životních procesů a to na úrovni molekulární, buněčné, tkáňové nebo organismální. Pro dosažení tohoto cíle jsou studenti systematicky vedeni k rozvíjení svých teoretických znalostí v oboru a osvojování praktických dovedností při aplikacích moderních metodických přístupů molekulární a buněčné biologie, genetiky a dalších příbuzných oborů.

Mezi stěžejní témata patří výzkum genů, genomů a studium jejich exprese u mikroorganismů, rostlin, živočichů a člověka, zejména ve vztahu k patologickým stavům. Výzkum mikroorganismů se zaměřuje především na molekulární diagnostiku a genomiku některých patogenních klinicky významných bakteriálních kmenů a jejich interakce s bakteriofágy. U rostlin se výzkum zaměřuje na analýzu genů u modelových a hospodářsky významných druhů. U živočichů a člověka se výzkum zaměřuje na genetickou strukturu populací, molekulární diagnostiku prenatálních a postnatálních patologických stavů, genetiku nádorů, studium signálních procesů souvisejících s regulací proliferace, diferanciace a programované buněčné smrti u nádorových buněk a detekci genetických faktorů asociovaných s některými polygenně založenými chorobami. Studenti mají prostor pro samostatnou vědeckou práci pod vedením zkušených školitelů a ve výborně vybavených laboratořích a zároveň jsou průběžně konfrontováni s pokroky ve vědecké komunitě formou diskusí na pravidelných laboratorních a ústavních seminářích a v širším měřítku na tuzemských nebo zahraničních konferencích. Za úspěšné prezentace na konferencích nebo za publikační výkonnost jsou odměňováni formou mimořádného stipendia.

Více o studijním programu

Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku

Mohlo by vás zajímat

Informace o přijímacím řízení do bakalářských programů
Experimentální a molekulární biologie a Lékařská genetika a molekulární diagnostika

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info