Studijní program Experimentální a molekulární biologie

Specializace Molekulární biologie a genetika

"Za všechno mohou geny" 

Bez popisku

Program Experimentální a molekulární biologie nabízí 6 specializací. Tu pro vás nejvíce zajímavou si vybíráte při podání přihlášky, v níž můžete vyznačit až 3 preferované specializace. Jednou z nich může být právě specializace Molekulární biologie a genetika. 

Specializace Molekulární biologie a genetika se zaměřuje na všechny typy živých organismů – mikroby, rostliny i živočichy včetně člověka. Poskytuje ucelené vysokoškolské vzdělání v oblasti molekulární biologie a genetiky a zdůrazňuje význam a možnosti využití molekulárně biologických přístupů pro současnou biologii a medicínu.

Co se naučíte?

  • získáte základní znalosti z oblastí genetiky a molekulární biologie
  • seznámíte se se speciálními genetickými disciplínami, jako jsou cytogenetika nebo genetika kvantitativních znaků, které doplníte o detailní znalosti molekulárně genetických metod
  • získáte informace, dovednosti a zkušenosti, které vám zaručí vysokou adaptabilitu nejen v různých oblastech biologického výzkumu, ale i praktickou aplikaci všude tam, kde uplatníte molekulárně biologické a genetické přístupy
  • budete schopní samostatně provádět výzkumnou a vývojovou činnost ve všech oblastech experimentální biologie včetně vedení výzkumných projektových týmů

Jaké vás čekají předměty?

Učební plány zahrnují přednášky z profilujících, doporučených a volitelných předmětů pokrývajících učivo ze všech oblastí molekulární biologie a genetiky, zejména molekulární biologie prokaryot, eukaryot a virů, genetiky rostlin, živočichů a člověka a genového inženýrství. Znalosti a dovednosti si prohloubíte v praktických cvičeních, kde se seznámíte s nejnovějšími experimentálními přístupy a metodami.

Studijní plán pro Bc. studium si můžete prohlédnout zde.

Kde naleznete uplatnění? 

Jako absolventi specializace najdete uplatnění především na vysokých školách, v ústavech Akademie věd České republiky, v laboratořích a pracovištích rezortních výzkumných ústavů, a to zejména v oblasti zdravotnictví, veterinární medicíny, zemědělství a farmacie. Dále pak na pracovištích ochrany životního prostředí a v komerčních diagnostických a forenzních laboratořích. 

Bez popisku
Bez popisku

V magisterském studiu

pak studenti mohou pokračovat v samostatném navazujícím studijním programu Molekulární biologie a genetika a své diplomové práce mohou vypracovat například v některé z uvedených laboratoří: 

Laboratoř buněčné diferenciace

Laboratoř buněčné diferenciace vznikla v roce 1994 s cílem analyzovat molekulární mechanismy zodpovědné za regulaci buněčného dělení a diferenciace. Postupem času se portfolio vědeckého zaměření laboratoře rozšiřovalo na další oblasti nádorové biologie. Máme řadu zkušeností se spolupracemi s renomovanými vědeckými i klinickými pracovišti.

Bez popisku
Laboratoř molekulární diagnostiky mikroorganismů

Výzkum Laboratoře molekulární diagnostiky mikroorganismů (LMDM) je zaměřen na diagnostiku a genomiku klinicky významných bakterií rodu Staphylococcus a na studium molekulární biologie a aplikací bakteriofágů pro léčbu bakteriálních infekcí. Laboratoř disponuje unikátním přístrojovým vybavením a komplexním zázemím v Univerzitním kampusu Bohunice.

Bez popisku
Laboratoř molekulární genetiky rostlin

Laboratoř molekulární genetiky rostlin (LMGR) je zaměřena na základní výzkum genomů rostlin a na aplikovaný výzkum zaměřený na šlechtění rostlin. Specializujeme se na rostlinnou genetiku a strukturní, funkční a srovnávací genomiku a cytogenomiku, zejména u druhů rodu Trifolium pomocí metod sekvenování nové generace a hybridizačních technik (FISH, GISH). Máme řadu zkušeností se spolupracemi s renomovanými externími pracovišti.

Bez popisku
Laboratoř biologické a molekulární antropologie

Laboratoř biologické a molekulární antropologie soustředí svou činnost na výzkum biologických znaků lidské populace od jejích historických kořenů až k současné žijící lidské populaci. Zaměřuje se především na výzkum kosterních pozůstatků člověka prostřednictvím moderních biologických metod, antropologických a genetických.

Bez popisku
Laboratoře molekulární cytogenetiky a cytogenomiky

Laboratoře molekulární cytogenetiky a cytogenomiky jsou specializované laboratoře s výzkumnou, výukovou a diagnostickou činností, které sdružují cytogenetické laboratoře Přírodovědecké fakulty MU (Oddělení genetiky a molekulární biologie ÚEB) a vybrané laboratoře Sekce cytogenomiky CMBG Fakultní nemocnice v Brně.

Bez popisku
Laboratoř nádorové biologie

Pracoviště Laboratoře nádorové biologie je tematicky zaměřeno na problematiku solidních nádorů dětského věku, zabývá se však i dalšími typy nádorových onemocnění. Všechny výzkumné projekty jsou úzce propojeny s klinickou praxí a naším hlavním cílem je přinášet nové poznatky o biologických vlastnostech nádorů, které mohou zpřesnit diagnózu či prognózu u konkrétních pacientů, mohou pomoci najít nejvhodnější způsob léčby daného pacienta nebo mohou přispět k pochopení molekulárních a buněčných mechanismů vzniku a vývoje nádorových onemocnění.

Bez popisku

Jaké jsou podmínky přijetí na studium bakalářského studijního programu Experimentální a molekulární biologie, specializace Molekulární biologie a genetika?

Povinná písemná zkouška je stejná pro všechny specializace bakalářského programu Experimentální a molekulární biologie a skládá se ze dvou částí:

  1. Test studijních předpokladů
  2. Odborný test z biologie se základy chemie:

Další informace o přijímacích zkouškách na PřF MUNI včetně podmínek pro prominutí přijímací zkoušky najdete zde.

Máte další dotazy? 

Všechny Vaše otázky ohledně specializace Molekulární biologie a genetika rád zodpoví prof. Jiří Doškař, garant studijního programu:

prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.

telefon: 549 49 3557
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info